ระบบงาน ศบศ. (สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
คลิกเข้าระบบที่นี่

ข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ (จากเว็บ สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th)
(ป.ตรี) หลักสูตร 2558 สาขาวิชา การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

(ป.ตรี คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)
(ป.โท คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)

หรือคลิกดูข้อมูลต้นฉบับ จากเว็บของ สำนักงาน ก.พ. ตามหัวข้อข้างล่างนี้
ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accredititation)

การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
และมีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ให้ดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจากแนวปฏิบัติของ
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการบริการ
การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

โดยต้องใช้ใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา ประกอบการรับสมัครด้วย
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ระบบงาน ศบศ.เครือข่าย (สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
คลิกเข้าระบบที่นี่

ระบบการจัดสอบปลายภาค 3/2566
คลิกเข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ ศบศ.เครือข่าย เท่านั้น)